หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
วัดหลวงพ่อทบ รอยพระพุทธบาท
รางวัลที่ได้รับ
เทศบาลตำบลชนแดน
1
2
3
 
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
นายปรัชญา ประเสริฐผล
นายกเทศมนตรีตำบลชนแดน
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาอาคารดับเพลิงเทศบาลตำบล [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 104 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์มุงด้วยเมทัล [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 106 
   
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานทั่วไปของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]

   
 
 
   
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  อินเตอร์เน็ตตำบล
   

กระดานสนทนา (Q&A)
 
   
 
การเก็บขยะ (3 ก.ย. 2564)    อ่าน 20  ตอบ 0  
จำหน่ายทรัพย์หลุด วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 (7 ส.ค. 2564)    อ่าน 27  ตอบ 1  
การเก็บขยะตามบ้าน (8 พ.ค. 2564)    อ่าน 175  ตอบ 2  
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กค. มท 0803.3/ว2844  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20982-21050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) กพส. มท 0810.6/ว20905 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี กสธ. มท 0819.3/ว2819  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2822  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กพส. มท 0810.6/20907  [ 29 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ กพส. มท 0810.8/ว2821  [ 29 พ.ย. 2564 ]
กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว2820  [ 29 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2808  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2813 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) กศ. มท 0816.3/ว2827  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กศ. มท 0816.3/ว2810  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
 
   
 
พช 0023.4/ว 6653 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/ ว 6657 การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 6668 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/ ว 6656 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 6590 ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 785 ผลการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 6618 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/ 17437 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่1  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 6633 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 6632 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ 2542  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 788 แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 789 การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/ว6646 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 6619 การประชุมระดับชาติ เรื่อง เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยเเละเอาใจใส่ (All Children Belong in safe and Nurturing Families)  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 790 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 791 การรายงานผลการฉีดวัคซันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) นักเรียน นักศึกษาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เเละบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/ ว 6658 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 94 กลับต้นสังกัด  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.2/ ว 6590 ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 6589 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่ อปท.  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 783 แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
 
   
 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่ง ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่แม่บ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านโคก แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สามแยก การประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์ ... ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก การคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พุเตย [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชมภู ประกาศเทศบาลตำบลวังชมภู เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับร [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.เฉลียงทอง ประกาศเทศบาลตำบลเฉลียงทอง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทม.วิเชียรบุรี ถวายน้ำปานะพระภิกษุสามเณรในโครงการปฏิบัติธรรมฯ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี มอบนโยบายการทำงานในโอกาสแสดงความยินดีและต้อนรับพนักงานเทศบาลฯ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าพล แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บุ่งน้ำเต้า ตัดหญ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทิพย์ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ช้างตะลูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด เรื่องการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกส [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี ปรับปรุงไหล่ทาง [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี ตรวจสอบความพร้อมของโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีน [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ตรวจสอบการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 

วัดหลวงพ่อทบ

สถานศึกษา เทศบาลตำบลชนแดน
 
 
 
 
 
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย์
www.naxsolution.com
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-973-2909
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 

 
 

  เทศบาลตำบลชนแดน อำเภออุชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ : 056-761-324 โทรสาร : 056-761-111  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลชนแดน  
  จำนวนผู้เข้าชม 2,213,597 เริ่มนับ 20 ก.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
เทศบาลตำบลชนแดน