หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
วัดหลวงพ่อทบ รอยพระพุทธบาท
รางวัลที่ได้รับ
เทศบาลตำบลชนแดน
1
2
3
 
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลชนแดน
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาอาคารดับเพลิงเทศบาลตำบล [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์มุงด้วยเมทัล [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
   
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 29 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุรถสามล้อโยกคนพิการ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ เทศบาล [ 29 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 ก.ค. 2563 ]

   
 
 
   
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  อินเตอร์เน็ตตำบล
   

กระดานสนทนา (Q&A)
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.ค. 2563)    อ่าน 11  ตอบ 0  
สอบถามเที่ยวรถไปกรุงเทพวิ่งหรือยังค่ะ (5 ส.ค. 2563)    อ่าน 39  ตอบ 1  
ตอบ(สอบถามเที่ยวรถไปกรุงเทพวิ่งหรือยังค่ะ) (7 มิ.ย. 2563)    อ่าน 14  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2258  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2216  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 กพส. มท 0810.2/ว2250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2225 [รายชื่อ]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กจ.  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.7/ว2222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
 
   
 
พช0023.1/ว552 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การผ่อนปรนสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรมฯ  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 4042 ขอให้ อปท.ส่งข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
พช0023.1/ว550 คัดเลือกอปท.เข้าร่วมหลักสูตรการควบคุมการบริโภคนาสูบในระดับท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 4027 ขอส่งตัวบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการฯ รุ่นที่ 66 กลับต้นสังกัด  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 4026  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 6  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว4028 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับตามตำแหน่งและสายงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทำความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการศึกษา  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว547 แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมแผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 551 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 3996 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 3999 การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท KM-e-LAAS  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช 0023.4/ว 4000 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช0023.1/ว546  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนฯรอบที่2 e-Learning  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 548  สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี 2564  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 549 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ยื่นขอรับการเมินวิทยฐานะชำนาญพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2563  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช0023.3/ว 4015 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 459 การนำส่งเงินรายได้ อปท.  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 536 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 538 แจ้งการโอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 539 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 540 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
 
   
 
อบต.ชนแดน รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ /2562 [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.พุเตย บัฐชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพุเตย ประจำปีงบปร [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.พุเตย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพุเตย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลซับไม้แดง ปี 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ซับสมอทอด การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านไร่ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญสมัยที่สาม [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สามแยก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังชมภู [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชมภู รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันจันท [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไขว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง การรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าพล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.วังโป่ง โครงการ อบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ และภาวะแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมา [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.พุเตย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 

วัดหลวงพ่อทบ

สถานศึกษา เทศบาลตำบลชนแดน
 
 
 
 
 
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย์
www.naxsolution.com
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-629-6559
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 

 
 

  เทศบาลตำบลชนแดน อำเภออุชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ : 056-761-324 โทรสาร : 056-761-111  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลชนแดน  
  จำนวนผู้เข้าชม 6,479 เริ่มนับ 29 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
เทศบาลตำบลชนแดน