หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลชนแดน
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช0023.1/ว6334 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทน  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 6333 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 865 ขอความร่วมมือในการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 866 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) และหรือสำหรับซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
พช0023.1/ว870 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นe-Learning  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 6302  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 3 ธ.ค. 2563 ]   
พช 0023.2/ว 6301 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ และเรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการฯ  [ 3 ธ.ค. 2563 ]   
พช 0023.5/ว6312 การโอนเงินจัดสรร 64 เงินอุดหนุนทั่วไป คชจ.สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 (ธ.ค.63)  [ 3 ธ.ค. 2563 ]   
พช 0023.2/16789 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 2 ธ.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 6261 สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์  [ 2 ธ.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 690
 
   
  เทศบาลตำบล
  ชนแดน
   
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
   
 
   
  Chondaen
  Municipality

 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
Link ที่น่าสนใจ