ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ยื่นคำขออนุญาต/ต่ออายุจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร